ඩයි වාත්තු අච්චු

die-casting-mould-1

ඩයි වාත්තු අච්චු

die-casting-mould-2

ඩයි වාත්තු අච්චු

die-casting-mould-3

ඩයි වාත්තු අච්චු

die-casting-mould-4

ඩයි වාත්තු අච්චු

die-casting-mould-5

ඩයි වාත්තු අච්චු

die-casting-mould-6

ඩයි වාත්තු අච්චු

die-casting-mould-7

ඩයි වාත්තු අච්චු

die-casting-mould-8

ඩයි වාත්තු අච්චු

die-casting-mould-9

ඩයි වාත්තු අච්චු

ඩයි-කාස්ටිං-පුස්-10

ඩයි වාත්තු අච්චු

die-casting-mould-11

ඩයි වාත්තු අච්චු