මැට් ක්ලියර් ඇනෝඩයිසින් සමඟ ඩයි වාත්තු කොටස්

Die-casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing1

මැට් ක්ලියර් ඇනෝඩයිසින් සමඟ ඩයි වාත්තු කොටස්

Die-casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing2

මැට් ක්ලියර් ඇනෝඩයිසින් සමඟ ඩයි වාත්තු කොටස්

Die-casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing3

මැට් ක්ලියර් ඇනෝඩයිසින් සමඟ ඩයි වාත්තු කොටස්

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing4

මැට් ක්ලියර් ඇනෝඩයිසින් සමඟ ඩයි වාත්තු කොටස්

Die-casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing5

මැට් ක්ලියර් ඇනෝඩයිසින් සමඟ ඩයි වාත්තු කොටස්