නිස්සාරණ අච්චු

extrusion-mould-1

නිස්සාරණ අච්චුව

extrusion-mould-2

නිස්සාරණ අච්චුව

extrusion-mould-3

නිස්සාරණ අච්චුව

extrusion-mould-4

නිස්සාරණ අච්චුව

extrusion-mould-5

නිස්සාරණ අච්චුව

extrusion-mould-6

නිස්සාරණ අච්චුව

extrusion-mould-7

නිස්සාරණ අච්චුව

extrusion-mould-8

නිස්සාරණ අච්චුව

extrusion-mould-9

නිස්සාරණ අච්චුව

extrusion-mould-10

නිස්සාරණ අච්චුව