නිස්සාරණය

ලෝහ නිස්සාරණය

Metal Extrusion යනු සංවෘත කුහරයක් තුළ සිලින්ඩරාකාර බිල්ට් එකක් අපේක්ෂිත හරස්කඩේ ඩයි එකක් හරහා ගලා යාමට බල කරන ලෝහ සාදන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකි.මෙම ස්ථාවර හරස්කඩ පැතිකඩ නිස්සාරණය කරන ලද කොටස් "Extrudates" ලෙස හඳුන්වන අතර යාන්ත්රික හෝ හයිඩ්රොලික් මුද්රණාලයක් භාවිතයෙන් පිටතට තල්ලු කරනු ලැබේ.

නිෂ්පාදන විස්තරය7

අපගේ ලෝහ නිස්සාරණය වැඩ

එක්-නැවතුම් ඇලුමිනියම් රෙදි

Curved-Extruded-Bars

Curved Extruded Bars

අභිරුචිගත-නිස්සාරණය-කොටස

අභිරුචිකරණය කරන ලද නිස්සාරණ කොටස

Extruded-ඇලුමිනියම්-නිවාස-කොටස

නෙරපු ඇලුමිනියම් නිවාස කොටස

සම්මත-නිස්සාරණය-කොටස්

සම්මත නිස්සාරණ කොටස්

T-SLOT-Extrusion-කොටස්

T SLOT Extrusion කොටස්